-τέος, -τέα, -τέο


Τα επίθετα σε -τέος δε συνηθίζονται πολύ. Φανερώνουν εκείνο που πρέπει να γίνει:

αφαιρετέος  =  εκείνος που πρέπει να αφαιρεθεί

μειωτέος  =  εκείνος που πρέπει να γίνει μικρότερος

πληρωτέος  =  εκείνος που πρέπει να πληρωθεί

[Μ. Τριανταφυλλίδης: Νεοελληνική Γραμματική, S. 52]

(weitere) Beispiele:

• ήταν αμελητέο θέμα γι’ αυτόν

es war für ihn ein vernachlässigbares (ein zu ver­nach­­lässigendes) [= einer Be­rück­sichtigung bzw. Erörterung nicht würdiges] Thema

• Συνεπώς η αίτηση έκπτωσης είναι απορριπτέα.

~Folglich ist der Antrag auf Verlust [sc. des Abge­ord­netenmandates] abzulehnen (ab­zu­weisen).

• η διατηρητέα παλιά πόλη

die unter Denkmal­schutz stehende (die denkmal­geschützte) Altstadt

• κτίρια που έχουν κριθεί διατηρητέα

Gebäude, die für denkmalgeschützt erklärt wurden (die unter Denkmalschutz gestellt wurden)

• τα δάνεια, που θα είναι άτοκα, εξοφλητέα σε 15 χρόνια

die Darlehen, die zinsenlos sein werden (und) in 15 Jahren zu tilgen (zurück­zu­zah­len) sind

• μια κατακριτέα πολιτική απόφαση

ein ~kritikwürdiger politischer Beschluss

• "Κατεδαφιστέα η μισή Καλαμάτα"

[Überschrift in einer Zeitung nach dem Erdbeben in Kalamata von 1986]

[Anm.: Im zugehörigen Artikel heißt es:

Το 64 % των κτιρίων στις σεισμόπληκτες περιοχές κρίθηκαν ακατάλληλα (για να κατοικηθούν) και θα πρέπει να κατεδαφιστούν.]

"Halb Kalamata ~abbruchreif"

• 25 εκατομμύρια λίρες, πληρωτέες εντός 24 ωρών

25 Millionen Pfund, zahlbar [= zu bezahlen] innerhalb von 24 Stunden [Lösegeldforde­rung von Entführern] 

• το φορολογητέο εισόδημα

das zu versteuernde (das steuerpflichtige) Einkom­men


Weitere Wörter:

Nachher: