-ετής, ο / -ετείς, οι


• οι πρωτοετείς / δευτεροετείς / τριτοετείς / τεταρτοετείς (φοιτητές)  °  die Studenten im ersten / zweiten / dritten / vierten (Studien-)Jahr

Weitere Wörter: